Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τους εξής όρους:
α) το ΠΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή αποφοίτους αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων που συσσωρεύουν 30 ECTS,
β) η ομάδα μαθημάτων, που απαιτούνται για τη χορήγηση της ΠΠΔΕ, προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος χωρίς επέκταση του χρόνου σπουδών, και
γ) η διαδικασία της απόκτησης ΠΠΔΕ δεν αλλοιώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του προσφερόμενου ΠΠΣ του Τμήματος στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες.

Το ΠΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει αξιολογηθεί επιτυχώς:

Ο αριθμός των αποφοίτων που θα μπορούν να γίνονται δεκτοί ανά ακαδημαϊκό έτος για την απόκτηση ΠΠΔΕ καθορίζεται από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.